Handelsbetingelser

Totoma Group ApS
CVR-nr. 42061646
Teglholm Allé 9
2450 København SV, Danmark


Handlende med Leverandøren betegnes som “Køberen

1. Aftalegrundlaget

1.1. Disse handelsbetingelser gælder for enhver aftale om Leverandørens salg og levering af produkter og/eller tjenesteydelser til en kunde. Leverandørens ydelse i aftalen med Køberen kaldes herefter ”Leverancen”.

1.2. Køberens angivelse af særlige vilkår for Leverancen anses ikke som en fravigelse af disse handelsbetingelser, medmindre Leverandøren udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse. 

2. Ordrer

2.1. Aftale mellem Køberen og Leverandøren anses først for indgået, når Leverandøren har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura herpå.

2.2. Køberens eventuelle indsigelser mod fejl eller mangler i ordrebekræftelsens eller fakturaens indhold skal foreligge skriftligt og være Leverandøren i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens eller fakturaens dato.

2.3. Har Køberen ikke inden for fristen gjort indsigelser mod ordrebekræftelsen eller fakturaen, anses aftale mellem Køberen og Leverandøren for indgået på de i ordrebekræftelsen eller fakturaen samt disse handelsbetingelsers angivne vilkår.

2.4 Køberen kan annullere en ordre indtil kl. 08:00 dagen før det aftalte leveringstidspunkt.

3. Leverandørens ydelser

3.1. Varer, som Leverandøren sælger til Køberen, overholder dansk lovgivning på tidspunktet for levering.

4. Priser

4.1. Anførte priser kan, uanset afgivet tilbud, forhøjes i tilfælde af omkostningsstigninger, der efter tilbuddets afgivelse indtræffer i råmaterialer, energi, told, direkte eller indirekte skatter og afgifter eller lignende. Anførte priser kan også forhøjes efter, at aftalen om Leverancen er indgået, eksempelvis ved Leverandørens fremsendelse af ordrebekræftelse, såfremt Leverandøren hurtigst muligt underretter Køberen herom. 

4.2. Leverandøren tager forbehold for udsolgte varer og eventuelle fejl i angivne priser.

5. Betaling

5.1. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er købesummen for enhver Leverance til betaling kontant med betalingskort ved Købers bestilling af Leverancen.

5.2. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er betalingsbetingelserne for Leverandørens fakturaer 8 dage netto kontant.

5.3. Ved betaling senere end 8 dage efter fakturadatoen forrentes den til enhver tid værende saldo med 0,60 % pr. påbegyndt måned, og der tages forbehold for at pålægge rykkergebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5.4. Overskrider Køberen betalingsfristen, forbeholder Leverandøren sig retten til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

5.5. Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes aftale.

6. Levering

6.1. Levering anses for sket, når Leverancen er overgivet til Køberen eller dennes repræsentant, medmindre Køberen indgår aftale om levering med en fragtfører, som ikke er udbudt af Leverandøren, da levering i så tilfælde vil anses for sket ved overgivelse af Leverancen til denne fragtfører.

6.2. Leverandøren skal dække Leverancens leveringsomkostninger.

6.3. Vi sender med GLS til erhverv og husstande og DAO til personer i lejligheder. Vi er til enhver tid omfattet af disse leverandørers betingelser, som kan læses her (https://gls-group.com/DK/da/generelle-betingelser) og her (https://www.dao.as/information/handelsbetingelser).

6.4 Vi har 2 hverdages levering på GLS forsendelser og 2-4 dages (365 dage om året) på leveringer til lejligheder med DAO.

6.5 Omadresseringsgebyr: GLS pålægger Totoma Group ApS et omadresseringsgebyr (Pris 2023: 55DKK eks. moms) som Totoma Group ApS videresender til Køberen i tilfælde hvor vi skønner at dette skyldes Køberens ufyldestgørende eller forkerte indtastning af oplysninger ifm. ordregivelse.

6.7 Totoma Group ApS kan tilbyde dag-til-dag levering, hvis ordren lægges inden kl. 10:00 på hverdage. Dette gælder kun GLS forsendelser. I enkelte tilfælde hvor dette ikke kan lade sig gøre, kontakter en medarbejder fra Totoma Group ApS Køberen med mere information herom.

6.8 Ved privatforsendelser til Sverige pålægges Køberen et fragttilæg på 60 DKK eks. moms.

6.9 Hasteordre: I særlige tilfælde hvor dette aftales, kan en medarbejder fra Totoma Group ApS levere samme dag, som ordren gives, såfremt dette foregår i Københavns- eller Odense-området. Her pålægges der et hastetillæg på 100DKK eks. moms.

7. Rettigheder

7.1. Købelovens mangelsregler finder anvendelse for enhver Leverance, der er omfattet af disse Handelsbetingelser.

7.2. Køberen er forbeholdt retten til reklamation i 7 dage efter Køberens modtagelse af Leverancen enten helt eller delvist. Køberen bærer bevisbyrden for mangler ved Leverancen.

7.3. Viser det sig, at Leverancen lider af en mangel, har Køberen, såfremt vedkommende vil påberåbe sig manglen, ansvar for at give Leverandøren meddelelse derom straks og ellers uden ugrundet ophold. Afgiver Køberen ikke sådan meddelelse, uagtet vedkommende har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4. Såfremt Køberen ikke påberåber sig en mangel indenfor reklamationsfristen, mister Køberen sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

7.5. Køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af Leverandøren inden rimelig tid efter Køberens reklamation, idet Køberen dog inden ophævelsen skriftligt skal give Leverandøren en sidste frist for afhjælpning på ikke mindre end 14 dage.

8. Ansvar

8.1. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab – herunder drifts- eller avancetab eller tabt arbejdsfortjeneste.

9. Force Majeure

9.1. Ingen af Parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelser, der ikke er en betalingsforpligtelse, såfremt dette skyldes force majeure.

9.2. Force majeure foreligger, såfremt en Part forhindres i at opfylde aftalen som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbrudt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

9.3. I tilfælde af force majeure er Leverandøren berettiget til at annullere Leverancen eller en del heraf. Leverandøren kan også vælge at foretage Leverancen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

10. Databehandling

10.1. I det omfang Leverandøren modtager almindelige personoplysninger fra Køberen som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger (“Personoplysningerne“), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk og EU-lovgivning, herunder persondataforordningen (EU) 2016/679 og databeskyttelsesloven.

10.2. Formålet med indsamlingen og behandlingen af Personoplysningerne er således at kunne levere den aftalte Leverance. Leverandøren må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til.

10.3. Leverandøren anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af Personoplysningerne. Leverandøren har indgået databehandleraftaler med pågældende tredjeparter og garanterer dermed, at de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger overholdes.

10.4. Køberen kan til enhver tid henvende sig til Leverandøren for at få adgang til oplysninger om tredjeparterne, der behandler alle eller dele af Personoplysningerne.

10.5. Køberen kan til enhver tid læse mere om Leverandørens behandling af personoplysninger, samt hvilke rettigheder der tilfalder Køberen som datasubjekt, i Leverandørens privatlivspolitik: https://plantepakken.dk/privatlivspolitik/

11. Andre vilkår

11.1. Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til Leverancen, indtil Køberens fulde betaling med tillæg af eventuelle renter er sket.

11.2. Såfremt handelsforholdet mellem Leverandøren og Køberen ikke er afsluttet, skal Køberen straks underette Leverandøren, hvis Køberen ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

12. Lovvalg og værneting

12.1. Parternes aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

12.2. Enhver tvist mellem Parterne, der vedrører eller udspringer af denne aftale, skal endeligt og bindende afgøres ved de almene domstole i Danmark.